วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 23 August 2012 05:51

ชื่อวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithms )

รหัส 3502301 หน่วยกิต/ชั่วโมง 3(2-2-5)

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ได้แก่ รายการโยง (Link-list) สแตก (Stack) แถวลำดับ (Array) แถวคอย (Queue) ต้นไม้ (Tree) กราฟ (Graph) เซ็ต (Set) และฮีฟ (Heap) วิธีการเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบต่างๆ การดำเนินการกับข้อมูลทั้งในรูปแบบโครงสร้างและโครงสร้างกราฟ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ไฟล์ตัวอย่างโปรแกรม เรื่อง struct

2. ไฟล์ตัวอย่างโปรแกรม เรื่อง linklists

3. ไฟล์โปรแกรม stack + เฉลยแบบฝึกหัด แปลง prefix->postfix

 

 

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัด/การประเมินผล

1

แนะนำแนวการสอน

บทที่ 1 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเบื้องต้น

ความหมายของโครงสร้างข้อมูล

ประเภทของโครงสร้างข้อมูล

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน/โครงสร้างข้อมูลตรรกะ

ความหมายของอัลกอริทึม

ความสำคัญของการศึกษาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

สรุปท้ายบท

แบบฝึกหัดบทที่ 1

ปฐมนิเทศ

วิธีบรรยาย

1. ประมวลการสอน

2. สื่อ Power Point

3. คอมพิวเตอร์

4. LCD

 1. การสังเกต

 2. ใบงาน

2

บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูลชนิดอาเรย์ (Array)

ความหมายของอาเรย์

ชนิดของข้อมูลอาเรย์

อาเรย์หนึ่งมิติ / อาเรย์สองมิติ /อาเรย์หลายมิติ

การดำเนินการกับอาเรย์

สรุปท้ายบท

แบบฝึกหัดบทที่ 2

วิธีบรรยาย

ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด

1. ประมวลการสอน

2. สื่อ Power Point

3. คอมพิวเตอร์

4. LCD

 1. การสังเกต

 2. ใบงาน

3

บทที่ 3 โครงสร้างข้อมูลชนิดสตริง(String) และเรคคอร์ด (Record)

ความหมายของสตริงและเรคคอร์ด

โครงสร้างข้อมูลสตริง

โครงสร้างข้อมูลเรคคอร์ด

สรุปท้ายบท

แบบฝึกหัดบทที่ 3

 

วิธีบรรยาย

ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด

1. ประมวลการสอน

2. สื่อ Power Point

3. คอมพิวเตอร์

4. LCD

 

การสังเกต

 1. ใบงาน

 2.  

 

4 , 5

บทที่ 4 โครงสร้างข้อมูลชนิดพอยเตอร์(Pointer) และลิงค์ลิสต์ Linked Lists)

ความหมายของพอยเตอร์

การดำเนินการกับพอยเตอร์

ความหมายของลิงค์ลิสต์

การดำเนินการกับลิงค์ลิสต์ (การสร้างลิสต์ว่าง/การเพิ่มสมาชิกในลิงค์ลิสต์ /การลบสมาชิกในลิงค์ลิสต์ /การท่องเข้าไปในลิงค์ลิสต์ (Traversing a Linked Lists) )

การประยุกต์ใช้ลิงค์ลิสต์

สรุปท้ายบท

แบบฝึกหัดบทที่ 4

 

วิธีบรรยาย

ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด

 

 

1. ประมวลการสอน

2. สื่อ Power Point

3. คอมพิวเตอร์

4. LCD

 1. การสังเกต

ใบงาน

 

6

บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลชนิดสแตก (Stack)

ความหมายของสแตก

การดำเนินการกับสแตก (การ Push สแตก/การ Pop สแตก)

การสร้างสแตกด้วยอาเรย์

การสร้างสแตกด้วยลิงค์ลิสต์

การประยุกต์ใช้งานสแตก

สรุปท้ายบท

แบบฝึกหัดบทที่ 5


วิธีบรรยาย

ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด

 

1. ประมวลการสอน

2. สื่อ Power Point

3. คอมพิวเตอร์

4. LCD

 1. การสังเกต

 2. ใบงาน

 3.  

7

สอบกลางภาค

8

บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูลชนิดคิว (Queue)

ความหมายของคิว

การดำเนินการกับคิว (การเพิ่มสมาชิกเข้าไปในคิว/การนำสมาชิกออกจากคิว)

การสร้างคิวด้วยอาเรย์

การสร้างคิวด้วยลิงค์ลิสต์

การประยุกต์ใช้งานคิว

สรุปท้ายบท

แบบฝึกหัดบทที่ 6

วิธีบรรยาย

ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด

1. ประมวลการสอน

2. สื่อ Power Point

3. คอมพิวเตอร์

4. LCD

 1. การสังเกต

 2. ใบงาน

 

 

 

9,10

บทที่ 7 โครงสร้างข้อมูลแบบทรีหรือต้นไม้ (Tree)

ความหมายของต้นไม้

นิยามศัพท์ข้อมูลแบบต้นไม้

ชนิดของต้นไม้ (ต้นไม้แบบไบนารี (Binary Tree), ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค (Binary Search Tree), ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree))

การดำเนินการกับต้นไม้ (การท่องต้นไม้ (Tree Traversal))

การประยุกต์ใช้งานต้นไม้กับนิพจน์คำนวณ

สรุปท้ายบท

แบบฝึกหัดบทที่ 7

 

วิธีบรรยาย

ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด

 

 

1. ประมวลการสอน

2. สื่อ Power Point

3. คอมพิวเตอร์

4. LCD

 

 1. การสังเกต

 2. ใบงาน

 3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน

 

11,12

บทที่ 8 โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (Graph)

ความหมายของกราฟ

นิยามศัพท์ครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ

การดำเนินการกับกราฟ (การสร้างกราฟ, การเพิ่มเวอร์เทกซ์ในกราฟ

, การเพิ่มเอดจ์, การหาน้ำหนักของเอดจ์, การลบเวอร์เทกซ์, การลบเอดจ์)

การค้นหาในแนวลึก (Depth-First Search)

การค้นหาในแนวกว้าง (Breadth-First Search)

การหาระยะทางที่สั้นที่สุด (Shortest Path Algorithms)

สรุปท้ายบท

แบบฝึกหัดบทที่ 8

วิธีบรรยาย

ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด

 

1. ประมวลการสอน

2. สื่อ Power Point

3. คอมพิวเตอร์

4. LCD

 1. การสังเกต

 2. ใบงาน

 

13

บทที่ 9 อัลกอริทึมในการค้นหาข้อมูล (Searching Algorithm)

ประโยชน์ของอัลกอริทึมในการค้นหาข้อมูล

ชนิดของการค้นหาข้อมูล

การค้นหาแบบเรียงลำดับ (Sequential Search )

การค้นหาแบบดรรชนีเรียงลำดับ (Index Sequential Search)

การค้นหาข้อมูลแบบไบนารี (Binary Search)

รู้จักกับบิ๊กโอ (Big-O Notation)

สรุปท้ายบท

แบบฝึกหัดบทที่ 9

วิธีบรรยาย

ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด

 

1. ประมวลการสอน

2. สื่อ Power Point

3. คอมพิวเตอร์

4. LCD

 1. การสังเกต

 2. ใบงาน

14-15

บทที่ 10 อัลกอริทึมในการจัดเรียงข้อมูล (Data Sorting Algorithm)

ประโยชน์ของอัลกอริทึมในการจัดเรียงข้อมูล

ประเภทของการจัดเรียงข้อมูล

การจัดเรียงข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Insertion Sort, Selection Sort, Bubble Sort)

การจัดเรียงข้อมูลขั้นสูง(Quick Sort, Shell Sort, Merge Sort)

สรุปท้ายบท

แบบฝึกหัดบทที่ 10

วิธีบรรยาย

ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด

 

1. ประมวลการสอน

2. สื่อ Power Point

3. คอมพิวเตอร์

4. LCD

 1. การสังเกต

 2. ใบงาน

16

สอบปลายภาค

 

 

 

Last Updated on Sunday, 26 August 2012 08:06